Rezervace jízdenek
na výletní vlaky Mladějovské průmyslové dráhy

Obchodní podmínky pro rezervační systém MPD

1. Všeobecná část

1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů

1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 1. května 2017.

1.1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup jízdních dokladů provedený zákazníkem prostřednictvím rezervačního systému umístěného na internetové adrese rezervace.mladejov.cz.

1.1.3. Jízdním dokladem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jakýkoliv jízdní doklad zakoupený prostřednictvím rezervačního systému.

1.1.4. Provozo­vatelem rezervačního systému se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí provozovatel rezervačního systému na internetových stránkách rezervace.mladejov.cz, tedy Mladějovská průmyslová dráha, z. s., IČ 26 99 77 62, se sídlem Mladějov na Moravě č. 121, 569 35 (dále též MPD).

1.1.5. Zákazníkem rezervačního systému se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která provádí nebo provede nákup jízdních dokladů.

1.2. Návaznost na další předpisy

1.2.1. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.2. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.3. Nákup jízdních dokladů a jejich následné použití se řídí též Přepravním řádem MPD a Tarifem MPD.

1.2.4. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu vzniklého mezi zákazníkem a provozovatelem na základě nákupu nebo objednávky provedené zákazníkem v rezervačním systému. Zákazník s provozovatelem mohou ujednat vzájemná práva a povinnosti v konkrétních případech odlišně. V takovém případě má toto ujednání před obchodními podmínkami přednost.

2. Obecná pravidla rezervačního systému

2.1. Bezpečnost a ochrana informací

2.1.1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se správce i zpracovatelé dat řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, též GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.2. Při použití rezervačního systému poskytuje zákazník správci své osobní údaje za účelem plnění smlouvy mezi ním a provozovatelem. Provozovatel požaduje od zákazníka pouze osobní údaje nezbytné pro technologické zabezpečení funkce rezervačního systému.

2.1.3. Jméno, příjmení e-mailová adresa a telefonní číslo zákazníka (cestujícího) jsou vyžadovány výhradně za účelem vyřizování práva z přepravní smlouvy, reklamací platebních transakcí a ke zpětné kontrole.

2.1.4. Informace o cestujícím a o jeho nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Cestující má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů. Cestujícímu jsou poskytnuty podrobné informace o zpracování osobních údajů a o všech jeho právech.

2.1.5. Zprostřed­kování nákupu jízdních dokladů pro jinou osobu pro komerční účely v rezervačním systému je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi zprostředkovatelem a MPD.

2.1.6. Nákup v rezervačním systému je možný nepřetržitě. V případě mimořádných odstávek budou zákazníci informováni na stránkách rezervačního systému.

2.2. Platba

2.2.1. Zákazník může zaplatit platební kartou prostřednictvím platební brány, a to po souhlasu s těmito obchodními podmínkami.

2.2.2. Pro platbu jsou akceptovány platební karty vydané společnostmi VISA a MasterCard.

2.2.3. Pro zajištění bezpečné platby po internetu je cestující přesměrován na platební bránu. Údaje o platební kartě jsou zadávány přímo na stránkách platební brány. Provozovatel rezervačního systému obdrží pouze výsledek transakce.

2.3. Reklamace a kontakt

2.3.1. Případné reklamace funkce rezervačního systému a další podněty s rezervačním systémem související jsou přijímány na e-mailové adrese rezervace@mladejov.cz.

2.3.2. Reklamace vad způsobených jednáním zákazníka nebudou uznány.

2.3.3. Při reklamaci nebo požadavku vrácení zaplacené částky celé nebo její části musí zákazník poskytnout provozovateli součinnost, a to minimálně sdělením číslo účtu, na které má být případná vrácená částka poukázána, prokázat držení přístupu k zadanému emailu a telefonu a uvést bezpečnostní kód jízdního dokladu, nebo při požadavku výplaty částky celé nebo její části pokladnou v hotovosti ztotožnit se dokladem (jméno) a prokázat držení přístupu k zadanému telefonu a uvést bezpečnostní kód jízdního dokladu.

2.3.4. Zákazníkovi může být vrácena maximálně částka, kterou zaplatil při zakoupení e-jízdenky prostřednictvím rezervačního systému.

3. E-jízdenka

3.1. Nákup e-jízdenky

3.1.1. Jeden nebo více jízdních dokladů zakoupených v rezervačním systému jsou zákazníkovi vydány prostřednictvím jediného dokumentu, tzv. e-jízdenky.

3.1.2. Cena jízdního dokladu v rezervačním systému je stanovena dle Tarifu MPD.

3.1.3. Jízdní doklady lze v rezervačním systému zakoupit v období v rezervačním systému uvedeném.

3.1.4. Pokud jsou součástí e-jízdenky jízdní doklady pro více osob, bude na e-jízdence uveden počet cestujících v jednotlivých druzích jízdného a vypsány jednotlivé druhy a počty přepravného.

3.1.5. Při nákupu jsou od zákazníka požadovány následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.

3.1.6. Rezervace je pro obě strany závazná okamžikem zaplacení. Zaplatit je nutné do 15 minut od odeslání objednávky v rezervačním systému, nestane-li se tak, rezervace míst v daném vlaku může být provozovatelem zrušena.

3.1.7. Prostřed­nictvím rezervačního systému lze během jednoho nákupu nakoupit e-jízdenky nejvýše pro 18 cestujících. Rezervaci a nákup jízdních dokladů pro větší skupinu cestujících je možné jen po domluvě s MPD prostřednictvím emailu rezervace@mladejov.cz.

3.1.8. Po zaplacení je doklad „e-jízdenka“ zaslán na e-mailovou adresu cestujícího zadanou při nákupu. Provozovatel neodpovídá za doručení e-jízdenky na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu. V případě nedoručení e-jízdenky zákazník kontaktuje provozovatele rezervačního systému e-mailem na adresu rezervace@mladejov.cz.

3.2. Použití e-jízdenky

3.2.1. Při kontrole jízdních dokladů ve vlaku předloží cestující e-jízdenku nebo jen její bezpečnostní kód.

3.2.2. V případě, že cestující není z jakéhokoli důvodu schopen při kontrole jízdních dokladů ve vlaku předložit e-jízdenku ani její bezpečnostní kód, bude považován za cestujícího bez platné jízdenky a zaplatí jízdné dle Tarifu MPD.

3.2.3. „E-jízdenka“ platí pouze ve vlaku, na který byla zakoupena, není ji možné použít v jiném vlaku. Datum a číslo vlaku, ve kterém e-jízdenka platí, jsou uvedeny na e-jízdence.

3.2.4. Pokud si cestující zakoupí jízdenku pro děti, musí při kontrole jízdních dokladů prokázat nárok na slevu.

3.2.5. E-jízdenka je přenosná.

3.2.6. Pokud se totožným platným číslem e-jízdenky spolu s příslušným bezpečnostním kódem prokáže více cestujících, než pro kolik byla jízdenka vystavena, považují se za cestující s platnou jízdenkou ti, kteří se takto prokázali dříve.

3.2.7. Na vrácení e-jízdenky zakoupené za účelem rezervace míst v rezervačním systému nemá zákazník nárok. O případné řešení situace však může zákazník požádat mailem na adresu rezervace@mladejov.cz, případně osobně v pokladně MPD. Případné vrácení zaplacené částky celé nebo její části může být zatíženo poplatkem zohledňujícím účelně vynaložené náklady provozovatele při řešení této situace.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.04.2018.