Rezervace jízdenek
na výletní vlaky Mladějovské průmyslové dráhy

Zásady zpracování osobních údajů pro rezervační systém MPD

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem rezervace místa ve vlaku prostřednictvím nákupu a platby e-jízdenky, zajištění souvisejících práv plynoucích z přepravní smlouvy a vyřizování případných reklamací včetně vrácení jízdného. Osobní údaje zadané prostřednictvím rezervačního systému nejsou používány pro marketingové účely.

Při zpracování osobních údajů se řídíme Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (též GDPR).

1. Informace o zpracování osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Mladějovská průmyslová dráha, z. s., IČ 26 99 77 62, se sídlem Mladějov na Moravě č. 121, 569 35 Mladějov na Moravě.

1.2 Kontaktní údaje správce

Kontaktními údaji správce je poštovní adresa Mladějovská průmyslová dráha, z. s., Mladějov na Moravě č. 121, 569 35 Mladějov na Moravě, a e-mailový kontakt rezervace@mladejov.cz

1.3 Účel zpracování údajů

Účelem zpracování údajů je rezervace místa ve vlaku prostřednictvím nákupu a platby e-jízdenky v rezervačním systému. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník (subjekt údajů).

1.4 Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účinků práv a povinností plynoucích ze smlouvy, včetně přiměřené doby pro uplatnění reklamace.

1.5 Smluvní požadavek

Poskytnutí osobních údajů není povinné, je ale nezbytné pro uzavření smlouvy – bez poskytnutí osobních údajů nelze rezervaci místa ve vlaku uskutečnit.

1.6 Práva subjektů údajů

Zákazníci mají za podmínek stanovených v nařízení právo požadovat po správci přístup k vlastním osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zákazník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.7 Další informace

Pro realizaci plateb kartou využívá správce zprostředkovatele, společnost ThePay.cz, s.r.o., Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ: 28135261, DIČ: CZ28135261. Zprostředkovatel plateb zpracovává pouze číslo zákazníkovy e-jízdenky a informace o platbě.

2. Sdělení o zpracování osobních údajů

Jako subjekt údajů máte všechna práva plynoucí z nařízení GDPR, zejména pak:

2.1 Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a právo na informace o účelu jejich zpracování, jejich kategorii, jejich případných příjemcích a o plánované době jejich zpracování. Zákazník má také právo na informace o svých právech vůči správci.

2.2 Právo na opravu, výmaz a omezení zpracování

Zákazník má právo na to, aby správce opravil nepřesnosti v jeho osobních údajích. Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat, aby správce vymazal jeho osobní údaje (například pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny) nebo požadovat, aby správce omezil zpracování jeho údajů.

2.3 Právo na přenositelnost údajů

Zákazník má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

2.4 Právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Zákazník má právo požadovat, aby jeho údaje nebyly využívány za účelem přímého marketingu nebo automatizovaného rozhodování včetně profilování; Mladějovská průmyslová dráha údaje k těmto účelům ale nevyužívá.

2.5 Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

V případě i jen vážného podezření na porušení zabezpečení osobních údajů Vás o tom musíme informovat.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 01.04.2018.